Rreth Nesh

ttt

Procesi shqyrtim

Të gjitha kumtesat,shkrimet apo publikimet nga web-page www.studentofstory.com kalojnë ne bordin editorial të anëtarëve të kualifikuar  peer-shqyrtim . Anëtarët e Bordit Editorial të revistes si dhe redaktorë të kualifikuar  shqyrtojë dorëshkrime. Identitetet e rishikuesve mbeten anonim të autorëve. Revista përpiqet të përcjellë komentet recensues-së në lidhje me dorëshkrime të autorëve brenda tri javëve. Dorëshkrimet e derguara nga autorët e ndryshëm që kalojnë ne bordin editorial per vlersim dhe nërastëse vërehet se dorëshkrimi ka probleme me etiken akademike,vihet ne djeni autori per ti konstatuar problemin që të ri-shqyrtohet dorëshkrimi nga vete ai. Revista përpiqet të botojë dorëshkrimet brenda 4 javësh pas dorëzimit.

Vendimet e Botimit

Kryeredaktori  i revistës është përgjegjës për të vendosur se cili prej artikujve të dërguar në revistën tonë duhet të publikohet.Ai mund të udhëhiqet nga politikat redaktuese të revistës të kufizuara nga kërkesat ligjore, kundërshtimi i kërkesave ligjore nga ana e kryeredaktorit, do të jetë në fuqi në lidhje me shpifjen, shkeljen e e te drejtave te autorit, dhe plagjiaturë. Kryeredaktori mund të bisedojë me anëtarët e Bordit Editorial  per shqyrtimin dhe marrjen e vendimit për publikim.

Paanësi

Bordi editorial dhe Administratori vlerësojnë dorëshkrimet për përmbajtjen e tyre intelektuale pa marrë parasysh racen, gjinine, besimin fetar, origjinën etnike, shtetësin, ose filozofine politike të autorëve.

 

Fshehtësia

Editori, anëtarët e Bordit Editorial, dhe çdo antare i stafit editorial nuk duhet të zbulojë çdo informacion në lidhje me një dorëshkrim të paraqitur për këdo nga autorët e dorëshkrimeve, recensentëve, recensentët e mundshme, këshilltarëve të tjerë editoriale, dhe botuesit, sipas rastit.

 

Dhënia e informacioneve shpjeguese dhe konflikte interesi.

Materiale të pabotuara paraqitura në një dorëshkrim nuk do të përdoret në kërkimin e vet Administratorit ose të anëtarëve të Bordit Editorial pa pëlqimin e shprehur me shkrim të autorit.

 

Detyrat e Revistes

Kontributi i Vendimeve Editoriale:  Procesi i shqyrtimit nga Kryeredaktorin dhe Bordi Editorial në marrjen e vendimeve editoriale dhe përmes komunikimeve editoriale me autorin mund të ndihmojnë atë në përmirësimin e dorëshkrimit.

 

Gadishmëria: Një arbitër i zgjedhur i cili ndihet i pakualifikuar për të shqyrtuar gabimet e raportuar në një dorëshkrim ose e di se shqyrtimi i saj do të jetë e pamundur për të ,duhet të njoftojë Kryeredaktorin për të shqyrtuar dorëshkrimin.

 

Konfidencialiteti: Dorëshkrimet e pranuara për shqyrtim do të trajtohen si dokumente konfidenciale. Ata nuk do të tregohet apo diskutuar me të tjerët, përveç siç autorizohet nga redaktori.

 

Standardet e Objektiviteti: Rishikimet duhet të bëhet objektivisht. Kritika personal i autorit është e papranueshme. Anëtarët e bordit duhet të shprehin pikëpamjet e tyre në mënyrë të qartë me argumente mbështetëse.

 

Pranimi i Burimet: Recensentët duhet të përpiqet të identifikojë punë të rëndësishme botuar që nuk ka qenë e cituar nga autorët. Çdo deklaratë se një rezultat ose argument është raportuar më parë duhet të shoqërohet me citim përkatëse. Një recensues duhet të telefononi në vëmendjen e redaktorit ndonjë ngjashmëri të konsiderueshme ose të mbivendosur midis dorëshkrimit në shqyrtim dhe çdo dokument tjetër të publikuar nga të cilat ata kanë njohuri personale.

 

Dhënia e informacioneve shpjeguese dhe Konflikti i Interesit: Informacioni i privilegjuar ose ide të merret përmes shqyrtimit të  kolegëve, duhet të mbahen konfidenciale dhe nuk përdoren për përparësi personale. Recensentët nuk duhet të konsiderojnë dorëshkrime në të cilën ata kanë konflikte interesi që rezulton nga konkurruese, bashkëpunuese, apo të tjera marrëdhënie në lidhje me ndonjë nga autorët, kompanitë, ose institucioneve të lidhura me dorëshkrimet.

Detyrat e autorëve

Standartet e Raportimi: Autorët e raporteve të hulumtimit origjinal duhet të paraqesë një llogari të saktë të punës së kryer, si dhe një diskutim objektiv të rëndësisë së saj. Të dhënat themelore duhet të përfaqësohen me saktësi në letër. Një letër duhet të përmbajë detaje dhe referenca të mjaftueshme për të lejuar të tjerët të përsëris veprën. Deklaratat mashtruese ose me vetëdije të pasakta përbëjnë sjellje jo etike dhe janë të papranueshme,per shkrimet akademike.

Origjinalitet dhe Plagjiatura: Autorët duhet të sigurojnë që ata kanë shkruar vepra tërësisht origjinale, dhe në qoftë se autorët kanë përdorur punën dhe / ose fjalët e të tjerëve se kjo është cituar në mënyrë të përshtatshme ose të kuotuara.

Një autor nuk duhet në përgjithësi të botojë dorëshkrimet e përshkruar në thelb të njëjtin kërkime në më shumë se një ditar apo konferencë. Dorëzimi të njëjtin dorëshkrim për më shumë se një ditar ose konferencë përbën sjelljen joetike botuese dhe është e papranueshme.

Pranimi i Burimit: njohja e duhur e punës së të tjerëve duhet të jepet gjithmonë. Autorët duhet të përmendin publikime që kanë qenë me ndikim në përcaktimin e natyrës së punës së raportuar.

Autorësia  : autorësia duhet të kufizohet në ata të cilët kanë bërë një kontribut të rëndësishëm për konceptimin, hartimin, zbatimin, ose interpretimin e studimit të raportuara. Të gjithë ata që kanë bërë një kontribut të rëndësishëm duhet të jetë e shënuar si bashkë-autorë. Ku ka të tjerë që kanë marrë pjesë në disa aspekte qenësore të këtij projekti kërkimor, ata duhet të pranohet apo të listuara si kontribues. Autori përkatës duhet të sigurojë që të gjitha bashkë-autorët e duhura dhe nuk ka të papërshtatshme bashkë-autorët janë të përfshira në dorëshkrim, dhe që të gjithë bashkë-autorët e kanë parë dhe miratuar versionin përfundimtar të dorëshkrimit dhe kanë rënë dakord për dorëzimin e saj për botim.

Dhënia e informacioneve shpjeguese dhe Konfliktet e Interesit: Të gjithë autorët duhet të shpalosë në dorëshkrim e tyre çdo konflikt financiar ose tjetër substanciale të interesit që mund të interpretohet për të ndikuar rezultatet apo interpretimin e dorëshkrimit të tyre. Të gjitha burimet e mbështetjes financiare për projektin duhet të shpalosen.

Gabimet Themelore në veprat e botuara: Kur një autor zbulon një gabim ose pasaktësi të rëndësishëm në punën e tij ose të saj të publikuar, ajo është obligim i autorit të njoftojë menjëherë redaksine editoriale dhe të bashkëpunojnë me redaktorin për të tërhequr ose të korrigjuar studimin e raportuar..

 

                            ADMINISTRATORI

                             Msc.Lulëzim CUKA